ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ
КАЛЕНДАР ПОДІЙ
«    Липень 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
КУРСИ ВАЛЮТ
???? ???????? ?????? ?? ??????
АРХІВ НОВИННавчально-методична рада


 

ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-методичну раду державного закладу післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Навчально-методична рада (далі – Рада) Сумського центру післядипломної освіти (далі – Центр) утворюється відповідно до Статуту центру для розгляду напрямів розвитку освітньої та наукової діяльності Центру, визначення змісту, форм і методів надання освітніх послуг.

1.2. Навчально-методична рада є дорадчо-консультативним органом центру. Склад ради формується на громадських засадах.

1.3. Рада діє на підставі Закону України «Про освіту», «Положення про центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 № 1681, «Положення про державний вищий навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 №1074, Статуту Центру та цього Положення.

1.4. У своїй діяльності Рада Центру керується концептуальними положеннями, закладеними в Указах Президента України, постановах Кабінету Міністрів України, документах Національного агентства України з питань державної служби, Національної академії державного управління при Президентові України, облдержадміністрації щодо підвищення кваліфікації державних службовців, Статутом Центру, даним положенням, сучасними науково-методичними досягненнями національної та закордонної шкіл підвищення кваліфікації державних службовців та керівників підприємств.

Планомірна, цілеспрямована робота навчально-методичної ради повинна забезпечити підвищення професійного рівня викладачів Центру та ефективність навчального процесу.

1.5. Навчально-методична рада створюється наказом директора Центру.

1.6. Головою Ради є директор Центру, а у період його відсутності - заступник з навчальної роботи.

1.7. Організаційне забезпечення роботи Ради покладається на секретаря.

1.8. Робота навчально-методичної ради планується на календарний рік. План затверджується директором центру.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ РАДИ

2.1. Основними завданнями Ради є:

2.1.1. Надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування і працівникам підприємств, установ і організацій (далі - слухачі) відповідно до законодавства.

2.1.2. Надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування, в тому числі шляхом видавничої діяльності, задоволення потреб слухачів і замовників навчання.

2.1.3. Обговорення та затвердження контрольних завдань, тестів, передбачених вхідним, вихідним та поточним контролем знань слухачів, методичних розробок, рекомендацій, інфомаційно-методичних та інших матеріалів, матеріалів щодо удосконалення навчального процесу,  навчально-методичних видань та підготовка їх до друку.

2.1.4. Участь у розробці професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, програм тематичних постійно діючих і короткострокових семінарів, тренінгів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів.

2.1.5. Організація пошуку, вивчення, апробація, впроваджування в навчальний процес, розповсюдження передового педагогічного досвіду національної та зарубіжної системи підвищення кваліфікації.

2.1.6. Координація діяльності творчих груп по розробці та реалізації освітньо-професійних програм та оцінок їх результативності.

2.1.7. Сприяння підвищенню педагогічної майстерності викладацького складу Центру.

2.1.8. Сприяння апробаціям методичних рекомендацій з інноваційних форм організації навчального процесу та методик контролю знань слухачів.

2.1.9. Розробка матеріалів щодо удосконалення навчального процесу Центру.

2.1.10. Надання консультативної та організаційної допомоги відділам Центру з питань планування та виконання наукової, методичної та навчальної роботи.

2.1.11. Аналіз науково-методичної та навчальної діяльності Центру та розробка пропозицій для дирекції щодо її удосконалення.

2.1.12. Надання експертних оцінок наслідків досліджень в усіх напрямах науково-методичної роботи, а також рекомендацій щодо їх публікацій.

2.1.13. Планування, організація, проведення науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів з науково-методичних, навчальних питань підвищення кваліфікації державних службовців, ефективних технологій навчання, методів контролю знань слухачів, перспективних напрямів навчальної діяльності, запровадження наукових досліджень в навчальний процес Центру.

2.2. Відповідно до поставлених завдань Рада має функції:

2.2.1. Готує пропозиції з удосконалення методичного забезпечення навчального процесу та якості навчання державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування.

2.2.2. Розглядає проекти і схвалює навчальні програми та навчально-методичні матеріали.

2.2.3. Робить висновки по навчальним, навчально-методичним посібникам та іншим матеріалам, підготовленим до публікації.

2.2.4. Заслуховує науково-педагогічних працівників з питань організації навчально-виховного процесу.

2.2.5. Розглядає інші питання, що стосуються діяльності Центру.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Рада має право:

- утворювати робочі групи за конкретними напрямами діяльності Центру;

- залучати фахівців сторонніх організацій з метою розгляду питань, що відносяться до їх компетенції;

- заслуховувати на своїх засіданнях інформації керівників відділів Центру з питань, що належать до компетенції Ради;

- вносить на розгляд керівництва Центру пропозиції з питань організації навчально-виховного процесу та діяльності Центру в цілому.

3.2. Члени Ради мають право:

- брати участь у підготовці питань, що розглядаються Радою;

- вносити пропозиції до плану роботи та рішень Ради.

3.3. Члени Ради зобов’язані:

- брати участь у роботі засідань Ради;

- виконувати рішення Ради.

4. СТРУКТУРА РАДИ

4.1. Кількісний склад Ради визначає голова ради.

4.2. Керівний склад Ради - голова ради, заступник голови ради та секретар ради. За посадами заступником голови ради є заступник директора центру, секретарем ради – керівник навчально-методичного відділу.

4.3. Склад навчально-методичної ради формується з:

-  найбільш досвідчених викладачів вищих навчальних закладів;

-  представників управління державної служби Головдержслужби України в Сумській області;

-  керівників кадрових служб обласної державної адміністрації, обласної ради, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

-  керівників творчих дослідних та експериментальних груп, що працюють над актуальними проблемами підвищення кваліфікації кадрів;

-  працівників Центру.

4.4. Персональний склад Ради затверджується наказом директора центру та в разі необхідності вносяться зміни до його складу.

5. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ РАДИ

5.1. Формою роботи Ради є засідання, яке скликається за необхідністю, але не менш ніж один раз на квартал. Рішення про скликання засідання приймає голова Ради.

5.2. Засідання вважається правочинним, якщо у його роботі бере участь не менше половини членів Ради.

5.3. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У випадку рівності голосів вирішальним є голос голови Ради.

5.4. Рішення Ради оформляються у вигляді протоколів, які підписує голова Ради (у його відсутність - заступник) та секретар Ради. Протоколи ради веде секретар Ради.

5.5. Питання, що потребують оперативного вирішення, можуть розглядатися шляхом опитування членів ради та оформлятися в установленому порядку.

5.6. Навчально-методична Рада Центру здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень.

Склад навчально-методичної ради

План роботи навчально-методичної ради на 2021 рік

  


__________ _____________ __________ ______ ____ ______ ______________ __________ ________ ______ ________ _____ ________ _______ _____ _________ ____ ______ _____ ______ ___ __________ ____ _______ ______ ______ ______ ________ ______ ____ ________ ____ ________ _______ ______
ОПИТУВАННЯ
Чи має для Вас практичне значення підвищення кваліфікації
Так
Ні
Частково
Не замислювався
?????? ????? ??????
?????? ????? ??????
??????? ???? ??????
?????? ????????????????
?????? ??????? ????
?????? ?i??? ????
????????? ???????? ???????? ??????
???????? ?????? ???????? ???????? ??? ??????????? ??????
{sape_links}