ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ
КАЛЕНДАР ПОДІЙ
«    Липень 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
КУРСИ ВАЛЮТ
???? ???????? ?????? ?? ??????
АРХІВ НОВИНМетодичне забезпечення


Категорiя: Методичне забезпечення       Дата: 12-10-2011, 11:55      

 

ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-методичну раду Центру підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій

 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Навчально-методична рада (далі - Рада) є колегіальним дорадчим
органом при директорі Сумського центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій (далі - Центр).
1.2. Рада створюється з метою координації навчального процесу, розробки проблем з методики підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки кадрів державних службовців, розробки наукових підвалин організації та управління навчальним процесом, сучасних технологій форм та методів навчання, удосконалення педагогічної майстерності викладацького складу.
1.3. Рада діє на підставі Закону України "Про освіту", "Загального
Положення про Центри підвищення кваліфікації державних службовців і
керівників державних підприємств, установ й організацій", затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.96р. № 224, "Положення
про державні вищі заклади освіти", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 05.09.96 №1074, Статуту Центру та цього Положення.
1.4. Рада Центру у своїй діяльності керується концептуальними
положеннями, закладеними в Указах Президента України, постановах
Кабінету Міністрів України, документах Головного управління державної
служби при Кабінеті Міністрів України, Української Академії державного
управління при Президенті України, облдержадміністрації щодо підвищення
кваліфікації державних службовців, Статутом Центру, даним положенням,
сучасними науково-методичними досягненнями національної та закордонної
шкіл підвищення кваліфікації державних службовців та керівників
підприємств.
Планомірна, цілеспрямована робота науково-методичної ради повинна забезпечити підвищення професійного рівня викладачів Центру, спадкоємність та ефективність навчального процесу.
1.5. Науково-методична рада створюється наказом директора Центру терміном на 3 роки.
1.6. Головою Ради є директор Центру, а у період його відсутності -
заступник з навчальної роботи.
1.7. Організаційне забезпечення роботи Ради покладається на ученого секретаря.
Склад науково-методичної ради формується з:
- провідних фахівців науково-дослідних інститутів;
- найбільш досвідчених викладачів вищих закладів освіти;
- керівників творчих дослідних та експериментальних груп, що працюють над актуальними проблемами підвищення кваліфікації кадрів;
- начальника навчально-методичного відділу;
- начальника навчально-організаційного відділу;
1.9. Планування роботи науково-методичної ради Центру здійснюється на навчальний рік на основі пропозицій відділів облдержадміністрації, дирекції Центру, навчально-методичного та навчально-організаційного відділів, керівників творчих дослідних та експериментальних груп, інших членів науково-методичної ради.
1.10. План роботи науково-методичної ради Центру розглядається та затверджується на останньому в поточному навчальному році засіданні.


II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ РАДИ


2.1. Основними завданнями Ради є:
2.1.1. Розробка та подання експертних висновків щодо концепції підвищення кваліфікації та її технології, форм, методів та заходів.
2.1.2. Координація науково-дослідної роботи Центру у сфері рішення методичних проблем підвищення кваліфікації.

2.1.3. Визначення напрямів реалізації інноваційних технологій форм, методів, заходів навчання та сприяння впроваджуванню їх у навчальний процес.
2.1.4. Організація пошуку, вивчення, апробація, впроваджування в навчальний процес, розповсюдження передового педагогічного досвіду національної та зарубіжної системи підвищення кваліфікації.
2.1.5. Координація діяльності творчих груп по розробці та реалізації освітньо-професійних програм та оцінок їх результативності.
2.1.6. Удосконалення методики викладання навчальних дисциплін.
2.1.7. Сприяння підвищенню педагогічної майстерності викладацького складу Центру.
2.1.8. Сприяння апробаціям методичних рекомендацій з інноваційних форм організації навчального процесу та методик контролю знань слухачів.
2.1.9 Розробка матеріалів щодо удосконалення навчального процесу Центру.
2.1.10. Надання консультативної та організаційної допомоги відділам
Центру з питань планування та виконання наукової, методичної та навчальної
роботи.
2.1.11. Участь в опрацюванні фондів завдань, тестів усіх видів.
2.1.12. Аналіз науково-методичної та навчальної діяльності Центру та
розробка пропозицій для дирекції щодо її удосконалення.
2.1.13. Керівництво створенням методичного забезпечення усіх дисциплін, що викладаються у Центрі.
2.1.14. Надання експертних оцінок наслідків досліджень в усіх напрямах науково-методичної роботи, а також рекомендацій щодо їх публікацій.
2.1.15. Планування, організація, проведення науково-методичних
конференцій, симпозіумів, семінарів з науково-методичних, навчальних питань підвищення кваліфікації державних службовців, ефективних технологій навчання, методів контролю знань слухачів, перспективних напрямів навчальної діяльності, запровадження наукових досліджень в навчальний процес Центру.
2.2. Відповідно до поставлених завдань Рада:
2.2.1. Готує пропозиції по основним напрямам організації навчально-
виховного процесу.
2.2.2. Розглядає проекти програм та навчальних планів, робить по ним
висновки та вносить їх на затвердження директору.
2.2.3. Розглядає і затверджує плани видання навчальних і навчально-методичних посібників.
2.2.4. Робить висновки по навчальним, навчально-методичним посібникам та іншим матеріалам, підготовленим до публікації.
2.2.5. Заслуховує науково-педагогічних працівників з питань організації навчально-виховного процесу.
2.2.6. Готує пропозиції по створенню структурних підрозділів Центру.
2.2.7. Розглядає інші питання, що стосуються діяльності Центру.


III. ПРАВА РАДИ ТА РЕГЛАМЕНТ ЇЇ РОБОТИ


3.1. Рада має право:
• утворювати робочі групи за конкретними напрямами діяльності Центру;
• залучати фахівців сторонніх організацій з метою розгляду питань, що відносяться до їх компетенції;
• заслуховувати учасників навчально-виховного процесу з питань, що стосуються їхньої роботи;
• вносить на розгляд керівництва Центру пропозиції з питань організації навчально-виховного процесу та діяльності Центру в цілому.
3.2. Формою роботи Ради є засідання, яке скликається за необхідністю, але не менш ніж один раз на квартал. Рішення про скликання засідання приймає голова Ради.
3.3. Засідання вважається правочинним, якщо у його роботі бере участь не менше половини членів Ради.
3.4. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У випадку рівності голосів вирішальним є голос голови.
3.5. Рішення Ради оформляються протоколами, які підписує голова (у його відсутність - заступником) та ученим секретарем Ради.
3.6. Науково-методична рада Центру здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень.
3.7. Науково-методична рада Центру звітується у своїй роботі перед Радою по роботі з кадрами облдержадміністрації.


__________ _____________ __________ ______ ____ ______ ______________ __________ ________ ______ ________ _____ ________ _______ _____ _________ ____ ______ _____ ______ ___ __________ ____ _______ ______ ______ ______ ________ ______ ____ ________ ____ ________ _______ ______
ОПИТУВАННЯ
Чи має для Вас практичне значення підвищення кваліфікації
Так
Ні
Частково
Не замислювався
?????? ????? ??????
?????? ????? ??????
??????? ???? ??????
?????? ????????????????
?????? ??????? ????
?????? ?i??? ????
????????? ???????? ???????? ??????
???????? ?????? ???????? ???????? ??? ??????????? ??????
{sape_links}